O nama

DIS / Drama info spot/ je projektni dio DIS- Pozorišta mladih koji ima za cilj istraživanje i razvoj projekata u neprofitnom (kulturnom, obrazovnom, civilnom) i kreativnom sektoru (umjetnost, kulturne i kreativne industrije) i prenošenje savremenih vještina i znanja kroz neformalno učenje i primjenu praktičnih saznanja.

DIS razvija istraživačke, razvojne i produkcijske projekte i programe koji su postavljeni interdisciplinarno i autonomno, kao posebne platforme za razvoj strateške teme ili strategijskog mišljenja, a koji su u vezi sa razvojem koncepta društva znanja i otvorenog građanskog društva.

 Kao udruženje građana i organizacija civilnog društva registrovana u BiH, a međunarodna organizacija po svom djelovanju, DIS istražuje teme koje smatra važnim za razvoj građanskog društva i pokreće samostalno ili u saradnji sa partnerima razvojne projekte i programe, sa ciljem da ti projekti i programi postanu stabilne, otvorene i autonomne platforme za budući rad..

Oblasti

Strateške oblasti:

 • Kulturna politika: razvijanje kulturnog i kreativnog sektora, istraživanje kulturnih identiteta i promocija interkulturnog dijaloga, istraživanja, analize i distribucija podataka za oblast kulturnih i kreativnih industrija, razvoj savremenog preduzetništva u kulturnom i kreativnom sektoru;
 • Javna politika: istraživanje i razvoj civilnog, građanskog društva, istraživanje, analiza i razvoj novih modela društvene kohezije i lokalnog razvoja, promocija socijalnog, ekonomskog, kulturnog i ekološki održivog razvoja lokalnih zajednica, unapređenje javnih prostora, razvoj ruralnih zajednica;
 • Obrazovna politika: lični i profesionalni razvoj, afirmacija modela neformalnog obrazovanja, obrazovanje odraslih, profesionalna obuka za zanimanja u kulturnom i kreativnom sektoru, strukovno osposobljavanje za tržište rada u sektoru kulture i kreativnom sektoru;
 • Ekonomska politika: istraživanje i razvoj mikro biznisa, podsticanje kulturnog i kreativnog preduzetništva, makroekonomska analiza ekonomije usluga i kulturno - kreativne ekonomije, razvoj istraživačkih programa i programa podrške planiranju ekonomskog razvoja na lokalnom nivou.

Pristup

Svaki projekat Agencije DIS djeluje kroz istraživanje i razvoj, podizanje svijesti, jačanje ljudskih resursa i produkciju.

Osmišljavanje, dizajniranje, analiza, implementacija i rezultati projekata podrazumevaju multidisciplinarni pristup: multidisciplinarnost teorijskih i primenjenih znanja, osiguran je radom eksperskog tima koji svoje iskustvo i znanje dobijenih kroz višegodišnju praksu usmjeravaju u realizaciju projekata.

Usluge

 

1. ISTRAŽIVČKE USLUGE

Jedna od glavnih djelatnosti su istraživački i razvojni programi i projekti u neprofitnom kulturnom i kreativnom sektoru, koje analiziramo, osmišljavamo, pokrećemo i vodimo u saradnji sa brojnim partnerima u BiH, regionu i EU. Naše usluge su, osim toga i:

 • Izrada mikro i makro programa, projekata i istraživačkih studija iz problematike u oblasti razvojne politike u kulturnom, kreativnom i neprofitnom sektoru za potrebe zainteresovanih strana u civilnom, javnom i privatnom sektoru kao i međunarodnih organizacija;
 • Razvoj projektnih ideja i izrada projekata po logičkom okviru, što podrazumjeva proveru projektne ideje, izvedivost, isplativost, izradu logičkog okvira projekta, planiranje i sastavljanje elemenata projekta, budžetiranje i finansiranje, akciono planiranje, izrada projektnih aplikacija - prijedloga projekta.
 • Strategijski razvoj: strateško planiranje i pozicioniranje organizacije u neprofitnom, kulturnom i kreativnom sektoru.

2. KONSULTANTSKE USLUGE

 • Monitoring i evaluacija projekata u neprofitnom, kulturnom i kreativnom sektoru;
 • Konsalting u vezi sa poslovanjem (poslovne finansije, poreska administracija, autorsko pravo, intelektualna svojina i sl.)
 • Analiza i mjerenje performansi u kulturnom, kreativnom i neprofitnom sektoru i uvođenje savremenih standarda u radu, konsalting u izgradnji organizacione kulture;
 • Organizacija savjetovanja i stručnih skupova (organizacija, definisanje ciljeva, koordinacija, moderacija, izrada izvještaja, analiza završnih dokumenata);
 • Organizacija javnih događaja (festivala, sajmova kulture, konferencija, događaja i multimedijalnih događaja);
 • Organizacija participativnih sastanaka sa donatorima, investitorima i zainteresovanim stranama u oblastima neprofitnog, kulturnog i kreativnog sektora;
 • Organizacija konsultativnih i sastanaka javnog zagovaranja sa organima lokalne i republičke uprave;
 • Kreiranje dokumenata javne politike za kreativni, kulturni i neprofitni sektor (strategijski i akcioni planovi, dokumenti razvoja, i dr);
 • Kreativna rješenja u poslovanju (od komunikacijskih poruka do inovativnih promjena u poslovanju i radu i brendiranja).

3. PRIMJENJENE USLUGE

Strukovno obučavanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima  i neformalno obrazovanje (ISTF standard);

  • Sistem praktičnog podržavanja pojedinca u procesu postizanja konkretnih ličnih ili profesionalnih razultata;
  • Organizacija radionica za jačanje i motivisanje timova;
  • Kreiranje i organizacija kreativnih radionica (škola, vikenda, kampova);
  • Istraživanje, analiza i distribucija informacija u oblasti profesionalnog razvoja i unapređenja ljudskih resursa.

Aktivnosti

Istraživanje: 

Definisanje, terminološka i pojmovna određenja kulture, kulturnog sektora i kreativnog kapitala, globalni i lokalni trendovi razvoja kulture, teorijski i praktični koncepti, strategija i planovi razvoja kulturne ekonomije, ispitivanje stavova i potreba kulturnog sektora i kulturnih aktivista.

Mapiranje :

Analiza svih potencijala sektora (granski i geografski – počevši od opštinskog, preko kantonalnog i entitetskog pa sve do državnog nivoa),

Informisanje: 

Distribucija korisnih informacija (donosiocima odluka u oblasti kulturnih politika, stejkholderima/zainteresovanim stranama i javnosti u cjelini – putem elektronskih i štampanih izdanja i časopisa, prikupljanjem i diseminacijom podataka, primjerima dobre prakse, održivim modelima i objavljivanjem godišnjeg izvještaja o razvoju kulture i direktorijuma kulturnog sektora sa granskim i teritorijalnim pristupom).

Promocija i javno zastupanje: 

Zagovaranje koncepta kulture, podizanje javne svijesti o novim fenomenima u vezi sa ulogom i razvojnim komponentama kulturne i kreativne ekonomije, izmjena zakonskih propisa radi unapređenja rada sektora, prihvatanje evropskih i svjetski priznatih standarda).

Ekspertiza: 

Ekspertska analiza (strateške analize i razvojni planovi udruženja i organizacija, i teritorijalnih jedinica, izrada studija izvodljivosti i održivosti, izrada biznis planova, konsalting usluge, ekspertize i sl.) i

Obuka:

Formalna i neformalna edukacija (liderstvo, interkulturalnost, građansko obrazovanje, izgradnja timova, preduzetništvo, kreativno mišljenje i sl).

Ekspertski tim

Dr Milica Konstantinović (Novi Sad/Bijeljina) – Docent na odsjeku za dramsku filmsku umjetnost Akademije Umjetnosti Slobomir P Univerziteta;

Dr Danka Mitrović (Višegrad)Doktor književnosti – Sekretar Andrićevog Instituta, Profesor srpskog jezika i književnosti

Dr Mitar Perušić (Zvornik) – Doktor tehnoloških nauka – vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Mag.oec Matilda Copić (Zagreb) – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Voditeljica Službe za financije i računovodstvo;

Dr Ivan Pravdić (Novi Sad) – Doktor umjetosti – višemedijska umjetnost, Vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu;

Mr Suncica Milosavljević (Beograd) – Pozorišna rediteljka; direktorka umjetničke grupe BAZAART,

Uglješa Šajtinac (Zrenjanin) – Dramaturg – Vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu;

Adnan Mujkić (Tuzla) – Diplomirani glumac, trener edukator

Snježana Haas (Aahen, Njemačka) – Politikolog, dugogodišnji koordinator projekta kulturne saradnje Njemačke i zemalja zapadnog Balkana;

Mr Novica Bogdanović (Banja Luka) – Teatrolog; Direktor DIS Pozorišta mladih

Mag.oec Amel Jakupović (Sarajevo) – ekonomista

Dipl.oec Goran Novković (Banja Luka) – Ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu

Rusmir Agačević (Travnik/Zagreb) – pisac, edukator

Nenad Muždeka (Ljubljana) – Glumac i reditelj

Aleksandar Pejaković (Banja Luka) – Master dramaturgije

Irena Soldat (Tuzla) – Apsolvent Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek Bosanski jezik i književnost, Glumica i instruktor plesa

Cvijetin Aničić (Šid) – Glumac lutkar, Dramski edukator

Aleksandar Perendić (Banja Luka) – Tim bilding i Informacione tehnologije

Sanela Janković Maljenović (Beč) – Diplomirana rediteljka, master Teoretičar umjetosti iz oblasti teorija dramskih umjetnosti i medija

Sead Đulić (Mostar) – Direktor Mostarskog teatra mladih 1974, Dramski edukator

Mathilde Tudori (Venezia) – Profesor savremenog plesa. Režiser, koreograf i plesni terapeut

Kontakti

Goran Novkovic, Program menadžer

Adresa: Frane Supila 31 f, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 51 92 55 99

Mob/tel: + 387 60 360 2009

e-mail: disteatar@blic.net

Agencija

Updated on 2017-04-24T00:04:07+00:00, by dis.